12. SINIF KİMYA PDF DERS NOTLARI

 • İNDİRGENME-YÜKSELTGENME TEPKİMELERİNDE ELEKTRİK
  AKIMI
 • ELEKTROTLAR VE ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
 • ELEKTROT POTANSİYELLERİ
 • KİMYASALLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
 • ELEKTROLİZ
 • KOROZYON
 • ANORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER
 • BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ
 • DOĞADA KARBON
 • LEWİS FORMÜLLERİ
 • HİBRİTLEŞME-MOLEKÜL GEOMETRİLERİ
 • HİDROKARBONLARIN SINIFLANDIRILMASI 
 • ALKANLAR (PARAFİNLER) 
 • ALKENLER (OLEFİNLER) 
 • ALKİNLER (ASETİLEN SINIFI BİLEŞİKLER)
 • AROMATİK BİLEŞİKLER (ARENLER) 
 • FONKSİYONEL GRUPLARIN SINIFLANDIRILMASI
 • ALKOLLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
 • ETERLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
 • KARBONİL BİLEŞİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELLİKLERİ
 • KARBOKSİLİK ASİTLER VE SINIFLANDIRILMASI
 • ESTERLER VE ÖZELLİKLERİ

1. Dönem 12. Sınıf Kimya Konuları

12.1 Kimya ve Elektrik

 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon

12.2 Karbon Kimyasına Giriş

 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

2. Dönem 12. Sınıf Kimya Konuları

12.3 Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

12.4 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları
error

İçeriklerimizi beğendiniz mi? Lütfen bizi arkadaşlarınızla da tanıştırın.